REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Het hiernavolgend reglement van inwendige orde (afgekort RIO) werd opgesteld met het inzicht de werking en de samenstelling van de vereniging toe te laten en tevens het gebruik van het clubmateriaal en installaties ter kennis te brengen van de leden.

HOOFDSTUK I. Doelstellingen.

Artikel l : Kon. Cano Club Gent (afgekort KCCG), vzw, heeft tot doel de kajak-kanosport in al haar vormen en onder drie opzichten : wedstrijd, toerisme en recreatie, zowel in het binnen- als in het buitenland te bevorderen.

HOOFDSTUK II. Afdelingen.

Artikel 2 : Er zijn twee onderafdelingen :

1. Wedstrijdafdeling :

Deze afdeling verzekert de opleiding en de trainingen van de wedstrijdvaarders van alle disciplines welke de kajak-kanosport omvat.

Ze staat onder de leiding van een verantwoordelijke van de sportafdeling in de Raad van Bestuur. Deze heeft de verantwoordelijkheid van de afdeling voor zich.

De verantwoordelijke wordt in zijn (haar) taak bijgestaan door de trainer(s).

2. Toerismeafdeling :

Deze afdeling verzekert de organisatie van en de deelneming aan toeristische tochten en clubtochten voor recreatie. Ze staat onder leiding van een verantwoordelijke in het clubbestuur. Deze afgevaardigde heeft de verantwoordelijkheid van de afdeling voor zich.

De verantwoordelijken van beide afdelingen zullen er over waken dat er in hun onderscheiden afdeling geen afzijdigheid noch afzondering t.o.v. de andere afdeling optreed. Beide bestuurders zullen, om de eenheid van de club te bevorderen nauw samenwerken met de andere bestuurders.

Alle nevenactiviteiten, bv. fietsen, lopen, kamperen en uitstappen …. moeten georganiseerd worden door één van de onderafdelingen of in clubverband of in samenwerking met de feestcommissaris. In ieder geval moeten alle leden van deze nevenactiviteiten worden ingelicht.

Artikel 3 : Alle activiteiten gebeuren onder naam van KCCG.

Op officiële wedstrijden moeten de clubkleuren gedragen worden.

Artikel 4 : De onderafdelingen kunnen niet eigenmachtig over gelden van de vereniging beschikken. Zij mogen geen eigen inkomsten hebben of vrije uitgaven doen.

Artikel 5 : Het organiseren van feesten gebeurt in clubverband.

De feestcommissaris is de persoon die deze belangen behartigt, ze moeten aan de Raad van Bestuur voorgelegd worden.

HOOFDSTUK III. Verantwoordelijkheden.

Artikel 6 : Algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats in de maand februari of maart.

De algemene vergadering bekleedt de souvereine macht van de vereniging. Haar beslissingen zijn zonder beroep.

Artikel 7 : De verkoop van de clubkledij en de clubtekens gebeurt onder toezicht van de Raad van Bestuur.

Artikel 8 : De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen aan personen of schade aan sportmateriaal in of buiten de clublokalen, noch voor beschadiging of diefstal van eigendommen van leden.

Artikel 9 : Elk sportief, werkend, gezins en studerend lid is verzekerd tegen ongevallen, eigen lichamelijke en schade tegen derden door de club en bij het VKKF.

Deze vier soorten clubleden moeten een medisch attest afleveren aan de club, te bekomen op de website van het VKKF.

HOOFDSTUK IV. Raad van Bestuur.

Artikel 10 : De interpretatie van het RIO is van uitsluitende bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 11 : De leden van de Raad van Bestuur zijn er aan gehouden de besprekingen van de vergaderingen geheim te houden.

HOOFDSTUK V. Lidmaatschap, toetreding en uitsluiting.

Artikel 12 : Artikel 8 van het statuut voorziet de modaliteiten om als lid aanvaard te kunnen worden. Samen met de aanvraag dient het lidgeld betaald te worden.

Artikel 13 : Varende leden moeten kunnen zwemmen. Ze dienen zulks te bevestigen op het aanvraagformulier. Voor minderjarigen minder dan 18 jaar moet één der ouders zijn (haar) schriftelijke goedkeuring geven.

Artikel 14 : De leden die een boot in de botenloods wensen te bergen, zullen een aanvraag richten tot de Raad van Bestuur.

Artikel 15 : Vaarders die aan 3 wedstrijden of toertochten hebben deelgenomen mogen één K1 en of één R1 leggen met 50% korting op het liggeld.

Artikel 16 : Bij het onderbrengen van één of meerdere boten in de loods, zal de boot of boten eigendom worden van de club, als het lid in gebreke is met het liggeld van twee verlopen kalenderjaren.

Artikel 17 : Het jaarlijks lidgeld dient betaald te worden vóór de statutaire vergadering

Artikel 18 : Uitsluiting-schorsing.

De schorsing of uitsluiting geschiedt door een beslissing van de Raad van Bestuur waarop minstens 2/3 van de bestuurders aanwezig zijn en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Het lid dat het voorwerp uitmaakt van dergelijke sanctie, zal vooraf in zijn verdediging gehoord worden.

Beroep tegen de uitsluiting of schorsing is mogelijk, indien dit binnen de 15 dagen schriftelijk ter kennis wordt gebracht aan de Raad van Bestuur, te adresseren aan de voorzitter.

Het beroep wordt behandeld op een algemene vergadering (de eerstvolgende) tenzij de Raad van Bestuur daartoe een bijzondere algemene vergadering bijeenroept of als dergelijke bijzondere algemene vergadering wordt gevraagd door het uitgesloten of geschorst lid, gesteund door een schriftelijke aanvraag van 1/5 der leden.

Kunnen uitgesloten worden :

a. Ieder lid dat een initiatief neemt binnen het kader van de vereniging zonder instemming van de Raad van Bestuur.

b. Voor het toebrengen van schade aan, het zich toeëigenen van eigendommen van andere leden van de vereniging of van de club, of ten nadele van derden.

c. Voor onbetamelijke kledij en gedrag, twisten of beledigingen of beledigend optreden tegenover de Raad van Bestuur, andere leden, personen met een beleidsfunctie in de federatie, zowel binnen het kader van de club of er buiten.

d. Wegens inbreuk op de statuten of het RIO.

e. Voor politieke werking binnen het kader van de vereniging.

HOOFDSTUK VI. Wedstrijden, stages en trainingen.

Artikel 19 : De wedstrijdvaarders verbinden zich vrijwillig te gedragen naar het sportreglement van het VKKF/KBKV/ICF.

Artikel 20 : Enkel de vaarders in het bezit van een wedstrijdvergunning, afgeleverd door het sportsecretariaat KBKV, mogen aan wedstrijden deelnemen. De vergunning kan slechts afgeleverd worden aan degenen die medisch geschikt werden bevonden.

Artikel 21 : De wedstrijdvaarders dienen regelmatig de trainingen te volgen. Ze dienen minstens aan 3 wedstrijden per seizoen deel te nemen, zoniet worden ze niet aanzien als wedstrijdvaarder.

Artikel 22 : De inschrijvingen voor wedstrijden dient te gebeuren op de officiële

inschrijvingsformulieren van de federatie.

Artikel 23 : Tijdens de trainingen, stages en wedstrijden hebben de vaarders zich te houden aan de richtlijnen van de verantwoordelijke van de wedstrijdafdeling en of de trainer.

HOOFDSTUK VII. Botenloods

Artikel 24 : Alleen boten mogen in de loods ondergebracht worden.

Artikel 25 : Wanneer leden een boot verkopen of verwisselen, moeten zij de Raad van Bestuur verwittigen. De sportieve leden mogen gebruik maken van de initiatieboten van de club,

de wedstrijdboten zijn voorbehouden aan de wedstrijdvaarders.

De K1 boten kunnen persoonlijk verhuurd worden aan de wedstrijdvaarders.

Artikel 26 : De sportieve leden mogen gebruik maken van de clubinstallaties zoals kleedkamers, douches en botenloods.

Artikel 27 : Het clubhuis en het opgeborgen materiaal is verzekerd tegen brand. Daarom dient de Raad van Bestuur kennis te hebben van het materiaal ondergebracht in de loods.

Artikel 28 : Leden welke schade zouden berokkenen aan het clubmateriaal kunnen verantwoordelijk gesteld worden.

HOOFDSTUK VIII. Clublokaal.

Artikel 29 : Het clublokaal staat onder de verantwoordelijkheid van de econoom. Hij (zij) staat in voor het onderhoud en de netheid en kan daarvoor beroep doen op medewerkers. Hij (zij) zorgt eveneens voor de nodige bestellingen en aankopen. Hij (zij) rekent af met de penningmeester.

HOOFDSTUK IX. Vergaderingen – bevoegdheid.

Artikel 30 : De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig, maar minstens om de maand, op uitnodiging van de voorzitter of de secretaris. De Raad van Bestuur moet bijeenkomen wanneer 4 leden ervan er om verzoeken.

Artikel 31 : De besluiten van de bestuursvergaderingen worden in een verslag vastgelegd en aan de bestuurders bezorgd.

Artikel 32 : Zoals bepaald in de statuten, heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide volmachten om alle daden van de Raad van Bestuur en beheer te stellen die de vereniging aanbelangen.

Het heeft onder zijn bevoegdheid alle daden die niet uitdrukkelijk door de wet, door de statuten of door onderhavig reglement voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

HOOFDSTUK X. Inkomsten.

Artikel 33 : De Raad van Bestuur heeft de beschikking over de fondsen van de vereniging ter uitvoering van het programma en de doelstellingen.

Artikel 34 : De penningmeester geeft regelmatig de kastoestand weer, zulks ter gelegenheid van de bestuursvergadering.

Aanvaard door de algemene vergadering

te Gent, 7 maart 2003.